środa, Grudzień 11, 2019
Flesch Mazowsza

Gminny program rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+

Władze miasta przygotowały wart ponad 150 mln. zł program ponownej urbanizacji Piastowa. Na wybór 20 projektów rewitalizacji wpływ mieli mieszkańcy miasta, którzy wzięli udział w ankiecie.

Celem opracowania, a następnie wdrożenia programu rewitalizacji Miasta Piastowa, jest: pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie współpracy wszystkich zainteresowanych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, szczególnie na obszarach koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

W ramach opracowania diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Piastowie, przeprowadzono ankietę skierowaną do mieszkańców tego obszaru. Służyła ona poznaniu opinii mieszkańców na temat barier rozwojowych miasta. Ankieta składała się z 9 pytań, w których pytano szczegółowo negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne, występujące na terenie Piastowa. Ankieta była dostępna online w okresie 20 czerwca – 24 lipca 2016 r. Ankietę wypełniło 200 respondentów.

Reurbanizacja Piastowa

Na podstawie ankiety opracowano główne zadania z zakresu reurbanizacji miasta. Dotyczą one:
– zapewnienia mieszkańcom możliwości znalezienia zatrudnienia w miejscu zamieszkania dzięki wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej,
– zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług i infrastruktury społecznej,
– wyznaczenia terenów, na których ukształtować się powinno centrum miasta,
– powiązania funkcjonalnego północnej i południowej części miasta,
– takiego ukształtowania zabudowy na terenach dotychczas niezainwestowanych, aby harmonijnie współgrała ze stanem istniejącym.

Atrakcyjność miasta

Opracowany w 2016 r. „Gminny program rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+” zawiera kontynuację i rozwinięcie celów jakie zawierał opracowany w 2008 r. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Piastowa na lata 2007-2013” Z założenia, ma on przyczyniać się do zwiększenia szeroko rozumianej atrakcyjności Piastowa, w szczególności w odniesieniu do lokowania nowych rodzajów działalności gospodarczej i w konsekwencji utrzymania istniejących i powstania nowych miejsc pracy. Usprawnienia w sferze infrastruktury pozwolą na podniesienie atrakcyjności miasta.

Wszystkie, spośród proponowanych do realizacji w ramach „Gminnego programu rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+” projekty e o charakterze inwestycyjnym odnoszą się do szeroko rozumianej sfery infrastruktury społecznej. Jest to 20 projektów, których szacunkowy koszt to ponad 150 milionów zł. a realizacja planowana jest w latach 2017-2030 r.

Są to:

 1. „Rewitalizacja terenu składów przy ul. J. Poniatowskiego”
 2. „Modernizacja skweru przy ulicy Warszawskiej”
 3. „Rewitalizacja Pomnika przy ulicy Warszawskiej wraz z bezpośrednim otoczeniem”
 4. „Rewitalizacja >Willi Millera< wraz z otaczającym parkiem”
 5. „Rewitalizacja rejonu ulicy Lwowskiej”
 6. „Rewitalizacja Osiedla Kolejowego”
 7. „Rewitalizacja Osiedla Tysiąclecia”
 8. „Rewitalizacja zespołu starych kamienic” (rejon „Białego Pałacu”) przy wlocie ul. Godebskiego do ul. Dworcowej oraz na rogu ul. Ujejskiego i Kasprowicza
 9. „Zmiana wizerunku ulicy Z. Gęsickiego wraz z założeniem skweru”
 10. „Rewitalizacja ulic Al. Wojska Polskiego/Al. Tysiąclecia”
 11. „Rozbudowa kompleksu oświatowo-kulturalnego z siedzibą Liceum Ogólnokształcącego”
 12. „Remont i modernizacja Gimnazjum nr 2”
 13. „Rewitalizacja terenów po dawnym przedszkolu PKP”
 14. „Budowa i modernizacja placów zabaw w sąsiedztwie obiektów edukacyjnych”
 15. „Modernizacja i rozbudowa Stadionu Miejskiego”
 16. „Modernizacja parku miejskiego”
 17. „Odbudowa „Białego Pałacu”
 18. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjno-społecznych przy ul. Sowińskiego”
 19. „Piastowskie Centrum Kultury”
 20. ”Rewitalizacja Placu Zgody” .

Oprac. Ewelina Wielgat

***

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Proces ten ma być prowadzony w sposób: kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Działania podejmowane w ramach rewitalizacji powinny być prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.