piątek, 22 października, 2021
Flesch Mazowsza

We wrześniu dzieci wrócą do szkół

Wakacje przepołowiły się, a wraz z nimi powrócił temat szkół oraz powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym specjalne wytyczne, które mają obowiązywać w placówkach edukacyjnych od września. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego.

Spis zaleceń i rekomendacji ma zapewnić bezpieczeństwo i higienę organizacji zajęć w warunkach nauczania stacjonarnego w nowym roku szkolnym. W wytycznych mających zapewnić bezpieczeństwo młodzieży i nauczycieli, sporo miejsca poświęcono zdrowiu psychicznemu dzieci. Sytuacja pandemiczna utrzymująca się tak długo, bez wątpienia silnie wpłynęła na kwestie psychologiczne i rozwojowe najmłodszych.

Hasłowe wytyczne

Ogólne zalecenia sprowadzają się do haseł:

  1. Szczepienie – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
  2. Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
  3. Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
  4. Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  5. Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
  6. Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Zajęcia lekcyjne

W lekcjach będzie mógł brać udział uczeń, który nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, a także nie jest nałożona na niego kwarantanna lub izolacja. MEiN rekomenduje również docieranie do szkoły własnym pojazdem i rezygnację z transportu publicznego. Pozostanie obowiązek dezynfekcji – przy wejściu do placówki, a także między lekcjami oraz noszenia maseczki. Na rodzicach będzie spoczywał obowiązek wyposażenia dzieci w maseczki ochronne, które spełniają wymogi obowiązującego prawa. Maseczki będą obowiązkowe we wszystkich miejscach bez możliwości zachowania dystansu społecznego.

Klasy będą przebywały w miarę możliwości w salach lekcyjnych przypisanych im na stałe. Sale będą musiały być regularnie wietrzone – co najmniej raz w ciągu godziny, a wszystkie przedmioty naukowe dezynfekowane. Jeśli u nauczyciela wykryty zostanie wirus SARS-CoV-2, powinien on natychmiastowo zostać odsunięty od obowiązków, a dyrektor powinien powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

Świetlica

Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

(ak), Fot.: Pixabay

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.