sobota, 4 grudnia, 2021
Flesch Mazowsza

Wskazówka dla inwestorów

Podczas ostatniej czerwcowej sesji Rady Miasta Pruszkowa, radni uchwalili nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych.
Po wielu miesiącach przygotowań i konsultacji, 28 czerwca pruszkowska Rada Miasta uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium to dokument ułatwiający planowanie inwestycji w poszczególnych dzielnicach. Obejmuje ono całe miasto, w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które odnoszą się do mniejszych obszarów i dokładnie określają sposób ich zagospodarowania.
Pomimo, iż Studium nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego może stanowić doskonałą wskazówkę dla każdego, kto planuje inwestycję na danym terenie.
Uchwalenie Studium poprzedziły konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy Pruszkowa mogli zgłosić swoje wnioski i postulaty. Część propozycji mieszkańców została uwzględniona w przygotowanym dokumencie. Za przyjęciem nowego Studium głosowało 14 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, zaś 2 – wstrzymało się od głosu.

Kinga Rochalska
Fot. www.pruszkow.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.