niedziela, Czerwiec 24, 2018
Flesch Mazowsza

OŚWIATA. Reforma edukacji w 2017 roku w praktyce samorządowej

Marcin Giziński Luty 16, 2017 Edukacja

Nowa organizacja systemu edukacji zacznie być wprowadzana od 1 września 2017 r. Zmiany będą bardzo duże i dotkną uczniów w każdym wieku, ich rodziców oraz oczywiście nauczycieli. Najważniejsze to powrót ośmioklasowej podstawówki i czteroletniego liceum.

9 stycznia 2017 roku wraz z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw oświatowych rozpoczęły się zmiany. Dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa od 1 września 2017 r. stanie się ośmioletnią szkołą podstawową. Oznacza to, że 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły.

A jak będą wyglądać zmiany w gimnazjach? Projekt ustawy przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum a z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Rok szkolny 2018/2019 będzie to czas, kiedy ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum a 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonowały gimnazja. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

A jakie zmiany nastąpią w okolicznych gminach?

Gmina Michałowice

W Gminie Michałowice nie będzie wielkich zmian związanych z reformą oświaty. Oczywiście z dniem 1 września 2017 r powstaną ośmioklasowe szkoły podstawowe w miejsce dotychczasowych sześcioletnich, ale nie zmienią się ich obwody oraz sieć. Jedynie Zespół Szkół w Michałowicach przekształci się w Szkołę Podstawową, w której do 2019 roku będą funkcjonować oddziały gimnazjalne. Gimnazja w Komorowie i Nowej Wsi, które wchodzą w skład tutejszych Zespołów będą działać do wygaśnięcia, czyli do 31 sierpnia 2019 r.

Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych także nie ulegnie zmianie. Zgodnie z nową ustawą wprowadzającą Prawo oświatowe, do końca marca mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o sieci i obwodach szkół.

Gmina Nadarzyn

W związku z reformą oświaty, publiczne szkoły podstawowe z terenu Gminy Nadarzyn o strukturze klas I – VI, zostaną przekształcone na szkoły o strukturze klas I – VIII. Co do losów gimnazjum, władze czekają na podjęcie decyzji przez Powiat Pruszkowski o ewentualnym przekształceniu placówki w liceum ogólnokształcące.

Pruszków

Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej.

Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja. Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla gimnazjów nr 1, 3 i 4. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze. Planowane jest przekształcenie Gimnazjum Nr 3 i 4 w szkoły podstawowe. Stosowne uchwały zostaną podjęte w marcu br.

Ursus

W związku z wprowadzaną zmianą struktury szkolnictwa w systemie oświaty szkoły w dzielnicy Ursus również czekają zmiany. Najważniejszą i największą zmianą w strukturze szkół jest wygaszanie gimnazjów oraz wydłużenie nauki w szkołach podstawowych do 8 lat. Na terenie dzielnicy Ursus działają obecnie cztery gimnazja. W przyszłym roku szkolnym 2017/2018 naukę będą kontynuować w nich gimnazjaliści w klasach II i III. W ramach reorganizacji szkół dwa gimnazja zostaną przekształcone w szkoły podstawowe: Gimnazjum nr 131 w Szkołę Podstawową nr 381, natomiast Gimnazjum nr 133 w Szkołę Podstawową nr 383. Gimnazjum nr 130 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 80 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 znajdującej się w Zespole. Gimnazjum nr 132 mieszczące się przy ul. Dzieci Warszawy 42 zostanie włączone do LVI Liceum Ogólnokształcącego znajdującego się w tym samym budynku.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy uczniowie gimnazjów z naszej dzielnicy będą mogli dokończyć edukację w tych szkołach, w których ją rozpoczęli. Obwody dotychczasowych gimnazjów włączonych do innych szkół lub przekształconych w szkoły podstawowe w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. pozostaną bez zmian – zapewnia Wiesław Krzemień zastępca burmistrza.

Kolejną istotną zmianą jest utworzenie nowej szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej 2. Będzie to Szkoła Podstawowa nr 382, powstała w siedzibie obecnie funkcjonującej Szkoły Filialnej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4. 19 stycznia 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła dwie ważne uchwały w tej sprawie. Od nowego roku szkolnego będzie funkcjonować w tym miejscu samodzielna placówka, co stało się możliwe dzięki niedawno zakończonej rozbudowie budynku szkoły. W rezultacie wprowadzonych zmian zmniejszy się liczby uczniów w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4, w której obecnie uczy się 1740 uczniów ( w tym 745 w filii).

Wprowadzenie reformy oświatowej wiąże się z poważnymi wydatkami. Na ten cel dzielnica Ursus otrzymała z budżetu m.st. Warszawy kwotę 2 170 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację i dostosowanie budynków oświatowych. Powstaną place zabaw, świetlice oraz pracownie przedmiotowe. Dzięki temu budynki, w których mieściły się gimnazja będą przystosowane do nauki dla dzieci najmłodszych. Możliwy też będzie nabór do oddziałów przedszkolnych, dla których w każdej szkole podstawowej na terenie Dzielnicy zostały przygotowane sale lekcyjne i świetlice.

Grodzisk Mazowiecki

Projekt wdrożenia nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodzisk Mazowiecki zakłada:
– włączenie Gimnazjum nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 4 i utworzenie ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi (w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19),
– włączenie Gimnazjum nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 2 i utworzenie ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi (w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19),
– przekształcenie Gimnazjum nr 3 w Szkołę Podstawową nr 5 z oddziałam gimnazjalnymi (w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19),
– sześcioletnie obecnie szkoły podstawowe: nr 1, nr 6, w Adamowiźnie, w Książenicach i Izdebnie Kościelnym – zostaną z mocy ustawy przekształcone w szkoły ośmioletnie.

Wdrożenie reformy wymaga zmiany obwodów poszczególnych szkół i dostosowania ich do nowej sieci szkół. Jak nas zapewniono obecnie trwają prace nad wypracowaniem optymalnej wersji obwodów szkolnych.

Planowane są także prace remontowe w budynku Gimnazjum nr 3, który należy dostosować do potrzeb dzieci młodszych a także niezbędne zakupy pomocy dydaktycznych umożliwiających kształcenie zgodnie z nową podstawa programową.

Gmina Żabia Wola

Planuje wygasić gimnazjum, a szkoły podstawowe pozostawić zgodnie z obowiązującymi dziś obwodami. Budynki po gimnazjum stanowią całość z budynkami największej szkoły podstawowej, w której bardzo brakowało miejsca, będą więc warunki dogodniejsze i nie ma zagrożenia braku miejsca w związku z dodatkowymi, VII i VIII, klasami.

1 września br. byli szóstoklasiści pomaszerują do siódmej klasy w nowej (starej?) ośmioletniej podstawówce. Nie wiadomo, czy będzie to w tym samym budynku co do tej pory. Wcale nie muszą ich uczyć ci sami nauczyciele co przez ostatnie sześć lat. Tak byłoby dla dzieci lepiej, jednak zawrotne tempo wprowadzania reformy minister Anny Zalewskiej wprowadza olbrzymi chaos. I lepiej nie będzie, bo chaos goni chaos – potwierdza to chociażby kolejne zamieszanie z podstawami programowymi. Reforma proponowana przez Zalewską może pociągnąć za sobą największe w historii zwolnienia w szkołach. Związek Nauczycielstwa Polskiego szacuje, że zagrożonych jest nawet 37 tys. etatów, głównie w likwidowanych gimnazjach.

Podkowa Leśna

Miasto jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego.

1 września 2017 r. Zespół Szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie się z mocy ustawy ośmioletnią szkołą podstawową. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Brwinów

Z uwagi na to, że w gminie Brwinów funkcjonują wyłącznie zespoły szkół (we wszystkich czterech zespołach szkół są szkoły podstawowe i gimnazja, dodatkowo w jednym – Zespole Szkół Ogólnokształcących jest także Liceum Ogólnokształcące) reorganizacja jest bardzo prosta. Nie powstała potrzeba przekształceń szkół; klasy gimnazjalne zostaną – do czasu ich wygaszenia – włączone w strukturę szkół podstawowych.

Nie przewiduje się większych kosztów związanych z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowych przepisów. Wystąpi jedynie konieczność wymiany pieczęci, tablic itp., lecz koszty te nie są duże. W szkołach prowadzonych przez gminę Brwinów nie przewiduje się też zwolnień nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018.

Ewelina Wielgat, (mg)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.