środa, 12 sierpnia, 2020
Flesch Mazowsza

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

1 stycznia 2019 r. nastąpiło automatyczne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności. Sprawdziliśmy jakie formalności wiążą się z tą zmianą.

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Celem ustawy jest całkowita likwidacja użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek.

Właściciele z mocy prawa

Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2019 r., z własnością lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będzie mogło być związane wyłącznie prawo własności gruntu. Co więcej, właścicielami gruntów z mocy prawa stali się wszyscy dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów, na których stoją domy jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, w których co najmniej jedno mieszkanie ma wyodrębnioną własność. Oznacza to, że właściciele tych nieruchomości w zasadzie nie muszą dokonywać żadnych formalności.

Najpóźniej w ciągu roku od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego właściciele otrzymają stosowne zaświadczenia, które mają być wysyłane na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Za własność gruntu trzeba będzie jednak zapłacić.

Ile zapłacimy za przekształcenie?

Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) użytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. Co istotne, jeśli podwyżka opłaty za użytkowanie wieczyste była rozłożona na raty, to przy określaniu wysokości opłaty przekształceniowej będzie brana pod uwagę docelowa opłata za użytkowanie wieczyste (czyli taka, która obowiązuje w trzecim roku od aktualizacji wartości gruntu).

Ustawa zakłada dla właścicieli domów i mieszkań bonifikatę w przypadku jednorazowej spłaty całej należności. Gdy grunt jest państwowy, a spłata nastąpi w pierwszym roku po przekształceniu użytkowania wieczystego, z automatu właściciele otrzymają 60% bonifikatę. Jednak w kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 pkt procentowych z każdym rokiem.

W przypadku gruntów należących do samorządów terytorialnych to gminy, powiaty czy województwa określają wysokość takiej ulgi. W Warszawie obowiązuje aż 98% bonifikata dla osób fizycznych (będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych) oraz spółdzielni mieszkaniowych od jednorazowej opłaty przekształceniowej. 99% bonifikatę otrzymają natomiast osoby i spółdzielnie, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego gruntów miejskich.

Kiedy składamy wniosek o bonifikatę?

Wniosek o bonifikatę z tytułu jednorazowej spłaty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności trzeba będzie złożyć dopiero po otrzymaniu wspomnianego wcześniej zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. W dokumencie znajdzie się informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Po otrzymaniu zaświadczenia właściciele, którzy będą chcieli skorzystać z bonifikat i wnieść opłatę jednorazową będą musieli zgłosić taki zamiar do urzędu, który w ciągu 14 dni poinformuje ich o wysokości opłaty jednorazowej. Po wniesieniu opłaty jednorazowej, właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań otrzymają zaświadczenie potwierdzające spłatę należności.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.