niedziela, Sierpień 18, 2019
Flesch Mazowsza

Obywatelski egzamin

Marcin Giziński Październik 12, 2018 Edukacja, Wiadomości

Już w niedzielę 21 października odbędą się w całej Polsce wybory samorządowe. Tego dnia wybierać będziemy radnych: rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Udział w głosowaniu mogą brać obywatele polscy wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. W spisie niejako „z urzędu” znajdują się osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze danej gminy. Pozostałe osoby (zamieszkujące, ale nie zameldowane) chcące głosować w swoim miejscu zamieszkania powinny dopisać się do listy wyborców, lub sprawdzić czy są tam zapisani, jeśli dokonali tego już w przeszłości. Dotyczy to też osób zameldowanych na terenie gminy, ale stale zamieszkujących pod innym adresem niż adres zameldowania.

Dopisanie do stałego rejestru wyborców odbywa się na nasz pisemny wniosek. Wzory wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. Nie zostawiajmy tego jednak na ostatnią chwilę, gdyż na rozpatrzenie naszego wniosku gmina ma 3 dni robocze.

Kto może wybierać?

Pamiętajmy, że prawo wybierania ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów (w tym wypadku 21.10) kończy 18 lat, stale mieszka na terenie gminy, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, nie został pozbawiony praw wyborczych przez Trybunał Stanu i nie został sądownie ubezwłasnowolniony. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Głosowanie odbywa się w obwodzie głosowania właściwym dla naszego stałego miejsca zamieszkania. Wyjątek stanowią osoby przebywające w dniu głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Te osoby, które przebywają na terenie województwa na terenie którego znajduje się gmina w której mieszkamy zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli tam głosować. Dyrektor jednostki zawiadomi o tym.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy: zostali pominięci w spisie wyborców. Trzeba to jednak udokumentować.

Jak poprawnie oddać głos?

W wyborach do rady miasta, rady powiatu i do sejmiku województwa, głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu). Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Jeżeli w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarejestrowano więcej niż jednego kandydata – głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata – głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Pamiętajmy, aby udając się do lokalu wyborczego zabrać ze sobą dokument tożsamości. W razie niejasności członkowie komisji wyborczych wyjaśnią w jaki sposób oddać ważny głos.

(mg)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.