wtorek, Czerwiec 25, 2019
Flesch Mazowsza

Wnioski składamy do 15.09!

Marcin Giziński Wrzesień 6, 2018 Edukacja, Różności, Wiadomości

Stypendia szkolne przyznawane będą uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującym się w rodzinach, gdzie miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 514 zł. W tym roku nabór wniosków o stypendia trwa do 15 września.

Podobnie jak w poprzednich latach, również w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymają stypendium szkolne. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego.

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół znajdujących się w miejscowości zamieszkania ucznia lub w urzędzie gminy, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych w miejscowości innej niż miejsce zamieszania ucznia.

Wnioskodawcy są zobowiązani do przedstawienia dowodu wysokości uzyskanego dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2018 r. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem dostarczenia właściwych dokumentów. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie od 106 zł do 248 zł w zależności od miesięcznego dochodu rodziny i występujących okoliczności.

Przypominamy także, że w tym roku każde uczące się dziecko, bez względu na dochody w rodzinie, otrzyma 300 zł dofinansowania do wyprawki szkolnej. Dofinansowanie przysługuje od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia przez ucznia 20. roku życia. Jeśli uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 300 zł do wyprawki szkolnej będzie otrzymywał aż do ukończenia 24. roku życia. Nabór wniosków trwa do 30 listopada.

Można je składać przez rządowy portal www.empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną wybranych banków. Co więcej, wnioski w papierowej formie przyjmują urzędy gmin oraz ośrodki pomocy społecznej.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.