środa, Grudzień 12, 2018
Flesch Mazowsza

Uchwała antysmogowa obowiązuje!

Marcin Giziński Grudzień 19, 2017 Edukacja, Wiadomości

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego pogorszyła się jakość powietrza. W znaczniej mierze odpowiada za to emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach i kominkach. Poprawę ma przynieść przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała antysmogowa.

Szacuje się, że z powodu zanieczyszczenia powierza w Polsce umiera co roku 45–48 tysięcy osób. Pyły zawieszone PM 10 wnikają do układu oddechowego i drażnią błonę śluzową, powodując stan zapalny.

Instalacje grzewcze źródłem zanieczyszczenia

Groźne są także mniejsze cząsteczki, które łatwiej wnikają do układu oddechowego i przedostają się do płuc. Takie pyły mogą, zdaniem specjalistów, nasilać problemy sercowe osób cierpiących na choroby układu krążenia.

Według raportu NIK z grudnia 2014 roku główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza – w 91 proc. – jest indywidualne ogrzewanie budynków. Zakłady przemysłowe i elektrownie odpowiadają za 2 proc. zanieczyszczeń, a samochody – za ok. 6 proc. w skali kraju.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są instalacje grzewcze w domach jednorodzinnych i starych kamienicach. Odpowiadają one za blisko 90 proc. przekroczeń norm zanieczyszczeń pyłami PM 10 i PM 2,5 i blisko 100 proc. zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi mającymi właściwości rakotwórcze.

Mazowsze ma uchwałę antysmogową

W celu podjęcia walki ze smogiem Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Przyjęcie uchwały poprzedziły szerokie konsultacje eksperckie i społeczne.

–Mieliśmy bardzo dużo głosów poparcia dla samej idei wprowadzenia regulacji prawnych. Napłynęło do nas ponad 2,2 tys. uwag, wiele z nich uwzględniliśmy. Z kolei spośród 314 mazowieckich samorządów, którym projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania, jedynie 16 zaopiniowało go negatywnie. Oznacza to, że 95 proc. wszystkich gmin dostrzega problem złej jakości powietrza na terenie województwa i akceptuje wprowadzane regulacje – podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Uchwała obowiązuje od 11 listopada 2017 r.

Ograniczenia i zakazy dla mieszkańców

Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków).

Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;

od 1 lipca 2018 r. nie będzie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);

użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;

użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;

użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;

posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Skontrolują przestrzeganie przepisów

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych.

Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Naruszający przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały antysmogowej. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument.

Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

Kinga Rochalska

Fot. www.flickr.com

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.