środa, 27 stycznia, 2021
Flesch Mazowsza

KONTROLA CBA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM ZAKOŃCZONA

W czerwcu zeszłego roku w urzędach marszałkowskich w całym kraju rozpoczęły się kontrole CBA. Na Mazowszu dotyczyła ona trzech projektów realizowanych ze środków unijnych. Po 10 miesiącach prac i analiz, kontrola została zakończona. Nie wykazała istotnych nieprawidłowości.

Kontrolą CBA objęte zostały trzy projekty, które Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizował ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 – „E-zdrowie dla Mazowsza”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości, a jedynie drobne uchybienia w jednym z projektów, które zostały usunięte już w trakcie trwania kontroli. W związku z tym marszałek województwa nie będzie wnosił zastrzeżeń do wyników kontroli.

Starannie i zgodnie z procedurami

Funkcjonariusze CBA rozpoczęli kontrolę w naszym urzędzie w czerwcu ubiegłego roku. Od początku byliśmy pewni, że nie wykaże ona istotnych nieprawidłowości. Nasi pracownicy realizują wszystkie projekty niezwykle starannie i zgodnie z wszelkimi procedurami. Wyniki tej kontroli tylko potwierdziły nasze wysokie standardy. Ponieważ wyniki kontroli są dla nas pomyślne, nie będziemy wnosili zastrzeżeń – informuje Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

„E-zdrowie dla Mazowsza”

Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza” realizowany był wspólnie z 23 partnerami – placówkami medycznymi, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest samorząd województwa mazowieckiego. Projekt koordynował Departament Zdrowia i Polityki Społecznej urzędu marszałkowskiego, a jego liderem był Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., który prowadził postępowania przetargowe i zawierał umowy z wykonawcami.

Dzięki realizacji projektu podmioty lecznicze zostały dostosowane do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zapewniono bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów medycznych między placówkami medycznymi biorącymi udział w projekcie. Osiągnięto również dodatkowe cele – stworzono możliwość pełnego nadzoru właścicielskiego, dzięki zbieraniu danych oraz sprawozdań online z systemów informatycznych szpitali przy pomocy programu CASE (Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych); poprawiono bezpieczeństwo danych; wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.

Poprawa pracy i skrócenie procedur

Wprowadzenie platformy regionalnej pozwoliło na zgromadzenie w jednym miejscu dokumentacji medycznej pacjentów wszystkich placówek biorących udział w projekcie. Pozwala to lekarzom i personelowi medycznemu na wgląd w dokumentację pacjentów oraz uzyskanie szybkiej i precyzyjnej informacji na temat dotychczas udzielonych świadczeń zdrowotnych, niezależnie od tego, u którego z partnerów projektu wcześniej się leczyli.

Znacznie usprawniło to pracę placówek, skracając czas trwania niektórych szpitalnych procedur administracyjnych. Zwiększyło się również bezpieczeństwo przetwarzania i archiwizacji danych o pacjentach.

Wspólnie z gminami i powiatami

Dzięki realizacji projektów: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w którym udział wzięło 283 gminy i 39 powiatów oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (278 gmin i 36 powiatów) powstał portal www.wrotamazowsza.pl.

Publikowane są na nim dane przestrzenne oraz udostępniane elektroniczne usługi. Koordynatorem obu projektów był Departament Geodezji i Kartografii urzędu marszałkowskiego.

 Cyfryzacja danych

Dokonano również cyfryzacji danych niezbędnych do udostępnienia usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej:

  • modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 4392 obrębów ewidencyjnych (1 601 030 ha),
  • cyfryzację mapy zasadniczej dla 58 022 ark. (w różnych skalach) dla obszaru 618 000 ha województwa,
  • utworzenie bazy danych obiektów topograficznych 500 (bdot 500) dla 613 984 ha,
  • utworzenie bazy danych obiektów topograficznych 10K dla 24 powiatów (2 398 300 ha),
  • aktualizację i uzupełnienie bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla 180 gmin,
  • cyfryzację 4 500 uchwał dotyczących gminnego planowania przestrzennego oraz 11 000 towarzyszących im map w tym studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gmin.

930 e-usług

Do 257 gmin i powiatów dostarczono system elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz siedem wspomagających systemów. Zakupiono również niezbędny sprzęt komputerowy i elektroniczny.

Scyfryzowane dokumenty planistyczne, dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dane ewidencji miejscowości ulic i adresów zostały opublikowane na 243 gminnych i powiatowych portalach mapowych. W lutym 2017 r. zostały one odwiedzone ok. 150 tys. razy przez ponad 33 tys. użytkowników.

Obecnie na stronie wrotamazowsza.pl dostępnych jest 930 e-usług z zakresu elektronicznej administracji a na portalu mapowym będących częścią www.wrotamazowsza.pl można odnaleźć scyfryzowane dane przestrzenne z gmin, powiatów i województwa udostępniane w modelu usługowym.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.